Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom webu hapinz.sk je Róbert Ölvecký ml. , so sídlom v Kolta 249,941 33, Slovenská republika. Zapísané v registry Okresného úradu Nové Zámky. Číslo živnostenského registra: 440-39870 . IČO: 52 387 925, DIČ: 1125645114. Adresa elektronickej pošty info@hapinz.sk, tel. 0907 054 135.

 

Súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

 

Dotknutá osoba registrovaná alebo prihlásená na portáli www.hapinz.sk týmto dáva súhlas prevádzkovateľovi so spracovaním osobných údajov v dole uvedenom rozsahu.

Prevádzkovateľ: Róbert Ölvecký ml, so sídlom v Kolta 249,941 33 Slovenská republika. Zapísané v registry Okresného úradu Nové Zámky. Číslo živnostenského registra: 440-39870 . IČO: 52 387 925, DIČ: 1125645114.
Účel poskytnutia údajov: Registrácia, odber mailov, objednávkový formulár
hapinz.sk a vytvorenie osobného profilu zo strany dotknutej osoby s cieľom kontaktovania a interakcie s inými osobami, ktoré si na sociálnej sieti vytvorili profil. Sociálnou sieťou sa rozumie portál www.hapinz.sk

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

Adresa dodania produktov
E-mail a telefónne číslo
IP adresa

Dotknutá osoba súhlasí so spracovaním osobných údajov po dobu trvanie platnej registrácie na portáli www.hapinz.sk, pričom zrušenie registrácie na portáli www.hapinz.sk sa považuje za odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na uzatváranie kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou hapinz ,  IČO 52387925 (,,Predávajúci“) a koncovým zákazníkom – spotrebiteľom (,,Kupujúci“) realizovaných v ktorejkoľvek predajni Predávajúceho v Slovenskej republike ,,Predajná sieť hapinz“ (ďalej len hapinz) a je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim na nový tovar (,,Kúpna zmluva“), pokiaľ sa strany vyslovene nedohodli na inej úprave.

Reklamačný poriadok upravuje podmienky, za ktorých sa môžu uplatniť Kupujúcim práva zo zodpovednosti za vady (ďalej len ,,reklamáciu“) v Predajnej sieti hapinz, pričom účelom tohto reklamačného poriadku je aj stanovenie postupu pre rýchle a správne vybavovanie reklamácií a vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri uplatnení zodpovednosti za vady výrobkov a služieb a záruky za akosť podľa príslušných ustanovení (najmä § 50 a nasl.) zákona č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v aktuálnom znení.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že tovar predávaný v Predajnej sieti hapinz pri prevzatí Kupujúcim nemá vady, teda je v súlade s Kúpnou zmluvou a má akosť a úžitkové vlastnosti Predávajúcim, výrobcom alebo dodávateľom Predávajúceho popisované, alebo na základe nimi realizovanej reklamy či údajmi uvedenými na obale tovaru či v jeho návode očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predajná sieť hapinz pre použitie tovaru uvádza alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.
 • Predávajúci nepreberá zodpovednosť za prípadné nedostatočnosti spôsobené nevhodným zložením tovaru vyrobeného či upraveného podľa požiadaviek Kupujúceho. Skutočnosť, že tovar bol vyrobený, či upravený podľa požiadaviek Kupujúceho, potvrdzuje Kupujúci fyzickým prevzatím objednaného tovaru.
 • Reklamáciu chuti, zloženia, poškodenia tovaru alebo nekompletného tovaru alebo iných vnútornou prehliadkou zistených parametrov tovaru musí Kupujúci uplatniť ihneď po ich zistení, najneskôr pri prevzatí tovaru. Na neskoršie reklamácie nebude Predávajúcim braný ohľad.

 

 

DĹŽKA ZÁRUČNEJ DOBY

 • Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za akosť zakúpeného tovaru v nasledujúcej dĺžke (,,záručná doba“):

 

 1. v prípade potravín do dátumu minimálnej trvanlivosti alebo do doby, do ktorej má byť tovar spotrebovaný, pokiaľ sú zo strany Kupujúceho dodržané podmienky pre ich skladovanie a potravina nebola otvorená, s výnimkou prípadu, kedy to bolo nevyhnutné pre zistenie vady. Výnimkou sú tie potraviny, u ktorých sa uvádzanie minimálnej trvanlivosti nevyžaduje právnymi predpismi, ako je v našom prípade čerstvé ovocie a zelenina a ovocné šťavy – u týchto výrobkov je Kupujúci oprávnený uplatniť svoje práva z vád najneskôr do 24 hodín po zakúpení, pokiaľ Predávajúci alebo platný právny predpis nestanoví výslovne inak. Toto ustanovenie sa použije obdobne pri veciach, na ktorých je vyznačená krátka doba trvanlivosti, alebo pri veciach podliehajúcich rýchlemu pokazeniu, na ktorých je vyznačená doba, do ktorej je možné vec použiť,
 2. pri ostatných výrobkoch (nepotravinárskeho druhu) po dobu 24 mesiacov, ktorá začína bežať od okamihu prevzatia tovaru Kupujúcim v súlade s Kúpnou zmluvou. Ak je zo strany Predávajúceho, výrobcu alebo dodávateľa Predávajúceho stanovená pri konkrétnom tovare alebo jeho časti lehota dlhšia, zaväzuje sa Predávajúci poskytnúť Kupujúcemu záruku za akosť v tejto dĺžke, ak sú zo strany Kupujúceho dodržané podmienky stanovené dodávateľom výrobku alebo jeho výrobcom, ktoré sú nutné na uplatnenie rozšírenej záruky a ktoré sú Kupujúcemu známe. Toto ustanovenie sa nepoužije v prípade použitého spotrebného tovaru , kedy je záručná doba stanovená na polovicu zákonnej doby pre uplatnenie práv z vadného plnenia, pokiaľ Predávajúci nestanoví záručnú dobu dlhšiu.

 

 • V prípade, že Kúpna zmluva, záručný list, reklama, či obal tovaru určujú rozdielne dĺžky záručnej doby, platí doba z nich najdlhšia.
 • Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia veci Kupujúcim, v prípade, že je predmetom nákupu niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, začína záručná doba plynúť odo dňa prevzatia poslednej časti tovaru.
 • Po dobu záručnej doby sa Predávajúci zaväzuje, že tovar alebo jeho časť budú po stanovenú dobu spôsobilé na použitie pre dohodnutý alebo obvyklý účel, a že si zachovajú dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti.

 

 

NÁROK NA UPLATNENIE ZÁRUKY

 • Kupujúci má právo uplatniť svoje právo vyplývajúce zo záruky za akosť len na tovar, ktorý má vady a bol zakúpený v Predajnej sieti hapinz. Za vadu tovaru nemožno považovať takú zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia alebo nesprávneho používania, skladovania či nesprávneho zásahu alebo z dôvodu podľa článku 4 tohto reklamačného poriadku.
 • Kupujúci je pri reklamácii povinný preukázať, kedy a kde tovar zakúpil u Predávajúceho, napríklad predložením dokladu o zaplatenom tovare, účtu, záručným listom, či iným hodnoverným spôsobom.
 • Kupujúci uplatňuje reklamáciu najlepšie v predajni Predajnej siete hapinz, kde tovar zakúpil a ak to nie je možné napríklad preto, že táto predajňa úž bola zrušená alebo je prechodne zatvorená alebo je to pre Kupujúceho dopravne nevýhodné, potom je reklamáciu možné uplatniť v inej predajni Predajnej sieti hapinz.
 • Na tovar odovzdaný predajni Predajnej siete hapinz pri reklamácii vydá predajňa Kupujúcemu potvrdenie o príjme tovaru, ktorý zostáva majetkom Kupujúceho po dobu vybavovania reklamácie a uschováva sa Predávajúcim zvlášť mimo ostatného tovaru.
 • Osoba vybavujúca v mene Predávajúceho reklamáciu je povinná Kupujúcemu potvrdiť v písomnej forme, kedy Kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký je spôsob vybavenia reklamácie, čo Kupujúci požaduje, a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené Predávajúcim k vykonaniu opravy alebo vybaveniu reklamácie.

 DÔVODY ZÁNIKU NÁROKU NA UPLATNENIE ZÁRUKY

 • Práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady veci, u ktorej sa uplatňuje záručná doba, zaniknú pokiaľ:

 

 1. neboli uplatnené v záručnej dobe,
 2. tovar bol poškodený mechanicky (pádom, nárazom), alebo bol používaný spôsobom, ktorý nezodpovedá podmienkam uvedeným v dokumentácii výrobcom, vrátane skladovania tovaru, alebo
 3. tovar bol úplne alebo sčasti opotrebovaný alebo akokoľvek znehodnotený.

 

 • Záruka sa ďalej nevzťahuje na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, a na tovar akokoľvek upravovaný Kupujúcim alebo treťou stranou. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody, ktoré vznikli na tovare v dôsledku živelnej pohromy či poveternostných vplyvov, alebo inými okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť Predávajúceho.
 • Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola stanovená nižšia cena, a pri použitých veciach na vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí Kupujúcim.

 

 

SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

 • Ak tovar nemá charakteristiky uvedené v bodoch 1,2,3. , má Kupujúci právo najmä  o bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané. Kupujúci môže požadovať aj dodanie novej veci bez vád, ale pokiaľ sa vada týka iba časti veci, môže Kupujúci požadovať len výmenu vadnej časti, a ak to nie je možné, môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy.
 • Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu jej účasti má Kupujúci i v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci i právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť a Kupujúcemu bude za týchto okolností pôvodná kúpna cena vyplatená v hotovosti v mieste reklamácie.
 • Ak Kupujúci neodstúpi od Kúpnej zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže od Predávajúceho požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe, alebo že by zjednanie nápravy Kupujúcemu spôsobilo značné problémy. Ak sa vybaví reklamácia tovaru poskytnutím zľavy, bude peňažný rozdiel medzi pôvodnou čiastkou a čiastkou po zľave vo výške zľavy vyplatený Kupujúcemu na mieste uplatnenia reklamácie v hotovosti, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.
 • Okamžitá výmena tovaru alebo jeho časti je podmienená aktuálnym stavom tovaru na sklade či v predajni Predávajúceho. Ak žiada Kupujúci výmenu vadného tovaru za tovar bez vád alebo vrátenie kúpnej ceny, musí predložiť reklamovaný tovar kompletný, so všetkým jeho príslušenstvom, ktoré bolo obsahom pôvodného balenia tovaru.

 

 

PRIEBEH REKLAMÁCIE

 • Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odďaľovania, akonáhle sa vada na tovare vyskytla a to v priebehu záručnej doby (viď odsek ,,Ďĺžka záručnej doby‘‘ tohto reklamačného poriadku). Pokiaľ je reklamácia vybavená opravou, doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, kedy Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta, a po túto dobu je plynutie záručnej doby prerušené.
 • Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, resp. bez zbytočného odkladu, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady primeraná druhu tovaru.
 • Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci nedohodne s Kupujúcim na dlhšej lehote. V tejto lehote Predávajúci tiež vyrozumie Kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie. Márne uplynutie lehoty sa považuje za podstatné porušenie Kúpnej zmluvy.

 

 

USKLADNENIE TOVARU PO VYBAVENÍ REKLAMÁCIE

 • Po vybavení reklamácie bude Kupujúci neodkladne vyzvaný k vyzdvihnutiu tovaru do 30 dní od vybavenia reklamácie. Ak si tovar nevyzdvihne, bude mu zaslaná výzva s dodatočnou lehotou k vyzdvihnutiu v dĺžke 30 dní.
 • Pokiaľ si Kupujúci tovar nevyzdvihne v stanovených lehotách, Predávajúci tovar dodatočne uskladní na náklady a zodpovednosť Kupujúceho a skladuje ho jeden rok, behom ktorého má Kupujúci stále možnosť si tovar vyzdvihnúť. Avšak počínajúc dňom zaslania výzvy s dodatočnou lehotou 30 dní k vyzdvihnutiu, má Predávajúci nárok zákazníkovi účtovať skladovacie náklady vo výške 1 euro na deň. Po jednom roku skladovania má Predávajúci právo tovar zlikvidovať a Kupujúcemu naúčtovať dodatočné náklady spojené s likvidáciou.

 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Pokiaľ nie je konkrétne uvedené, riadi sa reklamačný poriadok príslušnými ustanoveniami zákona č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákona č. 250/2007 Z.z., v platnom znení.
 • Kupujúci má právo na mimosúdne riešenie prípadných sporov z Kúpnej zmluvy s Predávajúcim v súlade s § 3 ods.6 a násl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 • Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa 20.2.2017.
 • Ustanovenia tohto reklamačného poriadku majú prednosť pred ustanoveniami reklamačného poriadku v obchodných podmienkach Predávajúceho.

 

Zoznam alergénov

1. Obilniny obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridne odrody)

2. Kôrovce a výrobky z nich

3. Vajcia a výrobky z nich

4. Ryby a výrobky z nich

5. Arašidy a výrobky z nich

6. Sójové zrná a výrobky z nich

7. Mlieko a výrobky z neho

8. Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich

9. Zeler a výrobky z neho

10. Horčica a výrobky z nej

11. Sezamové semená a výrobky z nich

12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l

13. Vlčí bob a výrobky z neho

14. Mäkkýše a výrobky z nich